Huurvoorwaarden

HUURPERIODES
  • DAG (1 dag) = 8 draaiuren, van 's morgens tot 's avonds of de volgende dag 's morgens.
  • WEEKEND (2 dagen) = 16 draaiuren, zaterdag en zondag.
  • WEEK (5 dagen) = 40 draaiuren, zaterdagen worden mee verrekend tenzij anders bepaald.
  • MAAND (28 dagen) = 160 draaiuren, bij een minimale huurperiode van 4 weken / 28 dagen.

1. ALGEMEEN

1.1 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de huurder (hierna ook: huurder) aanvaard door het enkel feit van het sluiten van een overeenkomst met de onderneming “DE RYCK NV” (hierna ook: verhuurder). De algemene voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruik van een eigen bestelbon of offerte van de huurder doet hieraan geen afbreuk.

1.2 Niet geldigheid van één of meer clausules van deze algemene verhuurvoorwaarden heeft in geen geval invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of bepalingen uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene verhuurvoorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

2. OFFERTES

2.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2.2. Een offerte is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

2.3. Gegevens verstrekt door verhuurder blijven eigendom van verhuurder en mogen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden verveelvoudigd en/of vertrekt aan derden. Voorts dienen de door verhuurder verstrekte gegevens slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

2.4 Duur van de huur: de huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hij zelf of iemand anders aanwezig is voor de in ontvangstname. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerkosten aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen blijft door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Reservaties voor een vooraf bepaalde periode worden alleen aanvaard met een getekende bestelbon of een voor akkoord getekende offerte, en het betalen van de waarborgsom. Een reservatie verplicht de klant voor de afgesproken periode te huren. Indien de klant, om welke reden dan ook de ondertekende reservatie minder dan 24 uur voor de afgesproken levering annuleert, worden door "DE RYCK NV" annulatiekosten aangerekend. Deze kosten bedragen minimaal de transportkosten plus 1 dag huur van de desbetreffende goederen. De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen datum. In alle andere gevallen, op de dag van de terugkeer van gehuurde goederen in de magazijnen van de verhuurder. Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij "DE RYCK NV" zijn terug gebracht, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Bijgevolg heeft “DE RYCK NV" het recht de goederen terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle kosten (o.a. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz.) worden doorgerekend aan de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurd kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

3. HUURPERIODE

3.1. De huurperiode vangt aan om 07.00 uur op de datum zoals is overeengekomen en meer specifiek: a) indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op de datum waarop het materieel door de verhuurder aan de huurder of zijn gemachtigde wordt overhandigd; b) indien is bedongen dat de verhuurder de aflevering van het gehuurde verzorgt: op de datum waarop de verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. Bijgevolg is de huurder aansprakelijk dat er op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of iemand anders aanwezig is voor in ontvangstname van het gehuurde. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan te rekenen. Dit doet niets af aan het feit dat de huurovereenkomst van kracht blijft voor de overeengekomen termijn. Het door de verhuurder aangegeven tijdstip van aflevering is steeds louter indicatief zonder vaste verbintenis vanwege de verhuurder.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk: a) indien er bedongen is dat de huurder het gehuurde materiaal op een overeenkomen locatie retourneert: op de datum waarop het materiaal door de huurder aan de verhuurder is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs; b) indien er bedongen is dat de verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 3.4; c) bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door de verhuurder aan de huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17u00.

3.3. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook een aantal artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 3.2. omschreven wijzen.

3.4. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

3.5. De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail aan de vestiging van de verhuurder, waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden worden en dient de volgende gegevens bevatten: gegevens van de huurder, omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding), gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie, indien van toepassing: vindplaats sleutel, meldpunt voor chauffeur van verhuurder.

3.6. De huurperiode mag, tot aan de opschrift gestelde afmelding, zowel schriftelijk als telefonisch worden verlengd door de huurder.

3.7. De verhuurder behoudt zich het recht om het gehuurde materiaal terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechtelijke tussenkomst, als het gehuurde materiaal na het verstrijken van een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afgesproken huurtermijn niet aan de verhuurder zijn geretourneerd.

3.8. Risico: De huurder draagt vanaf de in ontvangst name tot en met de teruggave van het gehuurde het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Indien de huurder de goederen zelf transporteert is hij aansprakelijk voor het verpakken, laden en lossen van de goederen. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij de in ontvangst name dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangst name door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door "DE RYCK NV" bindend zijn. De huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico's. De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt door het gehuurde goed. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd. Indien deze niet werden gereinigd dan worden er extra reinigingskosten aangerekend. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, diefstal, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Indien een van deze feiten zich voordoet, zal de huurder dit aan verhuurder schriftelijk meedelen en hij verbindt zich ertoe verhuurder te vergoeden. Indien er door de verhuurder schade aan de goederen wordt vastgesteld, zal dit op de retourbon worden vermeld. De terugname kan eveneens gebeuren onder "voorbehoud van controle". Indien er niets schriftelijk werd afgetekend heeft de verhuurder de mogelijkheid om gedurende 72 uur na het ophalen of aannemen van de machine(s) de huurder uit te nodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen. De verhuurder is anderzijds gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zal worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde materiaal. De huurder dient voor zoveel als nodig te zorgen dat er voor het gebruik van het gehuurde een degelijke verzekering wordt afgesloten teneinde zijn verplichtingen opzichtens de verhuurder en jegens derden te waarborgen.

4. RESERVATIES EN ANNULATIES

Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij de verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

5. AFLEVERING EN RISICO

5.1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door de verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze de verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als uiterlijke termijn.

5.2. De verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is de verhuurder bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

5.3. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland bij het leveren van de gehuurde goederen.. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. De verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond.

5.4. De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangst name van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft de verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. De verhuurder kan, na overleg met de huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

5.5. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de huurder: a) bij aflevering aan het bedrijf van de verhuurder: op het moment van feitelijke inbezitstelling; b) bij aflevering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgelaten.

5.6. De goederen worden gebruiksklaar geleverd en kunnen desgewenst bij het afhalen of het ontvangst gecontroleerd worden door de huurder. De in ontvangst name door de huurder geldt als onherroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door de verhuurder bindend zijn.

5.7. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij inontvangstname (o.a. niet limitatief goed onderhouden, geheel gevuld met de nodige brandstof, smeerolie of batterijen). De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. De verhuurder kan dit schriftelijk doen, waarin de huurder uitgenodigd wordt om binnen de 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. Alleen de huurder draagt gedurende de gehele huurtijd het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

6. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 draaiuren te omvatten, van 's morgens tot 's avonds of de volgende dag 's morgens, tenzij anders bepaald. De verhuring per weekend (zaterdag en zondag) wordt berekend op 16 draaiuren, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 draaiuren in een periode van 5 dagen, zaterdagen worden mee verrekend, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 draaiuren, bij een minimale huurperiode van 4 weken (28 dagen), tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

6.2.Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan de verhuurder vooruit betaald. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.. 6.2.Alle huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.

6.3. De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

6.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het bedrag van elke factuur van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12% intrestvoet en een schadebeding van 15% met een minimum van 120,00 EUR, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

6.5. Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 5 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.

6.6 De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6.7. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.

7. RICHTLIJNEN VAN HET GEBRUIK

7.1. De verhuurde toestellen of machines mogen uitsluitend gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn verhuurd.

7.2. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de toestellen en machines zullen bedienen. De huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

7.3. De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder hiervoor te vrijwaren.

7.4. De huurder is ertoe gehouden de verhuurde machines en toestellen correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijkse nazicht en onderhoud. Indien er tijdens de werkzaamheden de machines gebreken vertonen, dient de huurder zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de verhuurder. De verhuurder voert enkel de herstelwerkzaamheden uit ten gevolge van een normale slijtage die noodzakelijk blijken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren , maar dient andere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden, noodzakelijk werden, moeten volledige door de huurder betaald worden.

7.5. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico's die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

7.6. De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade en kosten welke mochten instaan i.v.m. de locatie, ondergrond en de toegangsweg.

7.7. De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan de verhuurder te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De huurder dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet of onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.

7.8. Allerlei bepalingen : Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en de verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden. Zijn bij ophaling door verhuurder de materialen nog niet klaargezet voor transport, dan dient de huurder de extra kosten te vergoeden. De huurder blijft verantwoordelijk totdat de goederen door "DE RYCK NV" zijn opgehaald. De verhuurder moet altijd op de hoogte zijn van de plaats waar de goederen zich bevinden. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een faillissement, of zijn voornemen België te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder of de curator onverwijld inzage te geven van de huurovereenkomst. In geval van faillissement van de huurder, wordt deze of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de huurgelden alsook voor het terug bezorgen van het gehuurde materiaal.

8. VERZEKERING

8.1. Indien de huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is de verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat hij de verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.

9. EIGENDOM EN ZEKERHEID

9.1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toeeigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

9.2. De huurder is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder.

9.3. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stellen indien de gehuurde goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het goed. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het goed, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan de verhuurder, op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het desbetreffende goed zich bevindt.

9.4. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde goed, (voorlopige) opschorting van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendoms- en andere rechten van de verhuurder.

9.5. Indien er goede grond bestaat dat de huurder zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerste verzoek van de verhuurder terstond genoegzame en in de door de verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is de verhuurder gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten.

10. ONTBINDING

10.1 De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door de verhuurder bij tekortkoming van de huurder, zoals (niet limitatief) verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz. De huurder is ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

10.2. Niet- afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-inontvangstname ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

11. PRIVACY

De (persoonlijke) gegevens van de huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de verhuuder verbonden ondernemingen.

12. BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen behoren. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter van Mechelen bevoegd zijn.